Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu z przyjemnością informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków do 29 lutego 2024 roku. Dotyczy to kilku form wsparcia oferowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie zgierskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego programu „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027”, szczególnie dla Działania „Aktywizacja zawodowa – PUP” w ramach Priorytetu „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”.

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

  • Prace interwencyjne, oferujące refundację przez okres do sześciu miesięcy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
  • Staże,
  • Szkolenia dla osób bezrobotnych,
  • Bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, do wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia.

Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu, zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, takich jak osoby młode (18-29 lat), osoby starsze (55 lat i więcej), osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach przewodnika „Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027”, projekty skierowane do osób w wieku 15-29 lat wymagają oceny umiejętności cyfrowych uczestników oraz dostosowania poziomu ich kompetencji w razie potrzeby.

Dodatkowo, ze środków Funduszu Pracy, przedłużony został nabór wniosków na roboty publiczne oraz zwrot kosztów dla podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej lub jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z refundacją przez okres do 12 miesięcy.

Aktualne formularze wniosków oraz szczegółowe informacje na temat dostępnych form wsparcia można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Źródło: https://zgierz.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024